Stanislav Libensky and Jaroslava Brychtova
Elephant
Enamel Vase
1946

View Larger